SPRH

Regulaminy

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
W budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie
Oraz Hurtowni Rejonowej przy ul. Zatorze 1 w Barczewie

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) zwanego dalej „RODO" informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Spółdzielnia Pracy Rolniczo-Handlowa w Olsztynie, ul. Mickiewicza 4, tel , e-mail:
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO") w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dbałości o bezpieczeństwo i mienie Spółdzielni oraz osób korzystających z budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie.
 3. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych do czasu nadpisania na nich dalszych danych, nie dłużej jednak niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe podlegają protokolarnemu zniszczeniu.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem ;
  5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2 - w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 7. Pani/Pana dane nie mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych — z wyłączeniem organów lub osób uprawnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
 2. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. — Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 648), 3 Statut Spółdzielni Pracy Rolniczo-Handlowej w Olsztynie,

§1

Regulamin określa zasady funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie, będącym własnością Spółdzielni Pracy Rolniczo-Handlowej w Olsztynie, w którym znajduje się biuro Spółdzielni i lokale użytkowe oddane w najem innym osobom i instytucjom.

§ 2

Celem monitoringu jest:

 1. Podniesienie stanu bezpieczeństwa pracowników Spółdzielni i najemców lokali użytkowych oraz osób korzystających z tych lokali, a także z innych pomieszczeń w budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie.
 2. Zapobieganie niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Spółdzielni lub jego kradzieży,
 3. Rejestracja zdarzeń sprzyjająca ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży mienia.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery rejestrujące obraz (bez dźwięku), a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratorów.
 2. Kamery monitoringu są umieszczone przed wejściem do budynku przy ul. Mickiewicza 4 w Olsztynie oraz na ścianach naprzeciwko schodów prowadzących na poszczególne kondygnacje tego budynku i rejestrują tylko obraz ze schodów na poszczególnych kondygnacjach budynku.
 3. Kamery monitoringu nie są umieszczone w innych miejscach wyżej wymienionego budynku, w szczególności w toaletach i przed wejściem do nich, w lokalach użytkowych i przed wejściem do nich, na korytarzach oraz innych pomieszczeniach nie wymienionych w ust. 2.
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważniony jest Prezes Spółdzielni lub osoba przez niego pisemnie upoważniona oraz osoby lub organy prowadzące postępowania na podstawie ustaw, np. Policja, Prokuratura, Sąd.

§4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Administratorem nagrań pochodzących z monitoringu jest Spółdzielnia Pracy Rolniczo-Handlowa w Olsztynie.
 4. Zarejestrowane przez monitoring dane umożliwiające identyfikację osoby uważane są za dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Obserwacja i rejestracja zdarzeń w monitoringu prowadzona jest z poszanowaniem godności człowieka. Nie jest i nie będzie prowadzona w sposób, który dyskryminuje obserwowane osoby w szczególności ze względu na płeć, rasę, przynależność etniczną, poglądy czy wyznanie lub inne cechy.
 6. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 30 dni, a następnie są automatycznie kasowane.
 7. W przypadku, w którym nagrane obrazy mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, termin określony w ust. 6 ulega automatycznemu przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia takiego postępowania.
 8. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 6 i 7 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§5

 1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego jest podana na tablicach z piktogramem kamery przy wejściach na obszar monitorowany.
 2. Klauzula informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych z monitoringu stanowi Załącznik Nr I niniejszego Regulaminu.
 3. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 4. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym organom lub osobom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania prowadzonego na podstawie ustawy może zwrócić się do Prezesa Spółdzielni z pisemnym wnioskiem o sporządzenie kopii nagrania, wskazując dokładną datę, godzinę i miejsce zdarzenia objętego nagraniem.
 6. Sporządzona na pisemny wniosek zainteresowanej osoby kopia nagrania przechowywana jest w zamkniętej szafie w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania jest wyłącznie uprawnionym organom lub osobom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów lub osób kopia nagrania jest protokolarnie niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia.
 7. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

Ponad 30 lat na rynku pozwoliło nam na zdobycie ogromnego doświadczenia i zaufania. Dlatego dziś jesteśmy profesjonalistami.
Współpraca z wieloma producentami i dystrybutorami pozwoliła nam i naszym Klientom na szeroki wachlarz produktów.
W naszych placówkach można liczyć na profesjonalne doradztwo w zakresie naszej oferty.